Sme tu pre Vás
24 hodín

Sme tu pre Vás 24 hodín denne, ochrana vašich záujmov je naším prioritným poslaním.

Detektívna služba

je prevádzkovaná na zálkade udelenia licencie na prevádzkovanie detektívnej služby č. PD000251 Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici.


Detektívna služba v sebe zahŕňa tieto činnosti:

- získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
- získavanie údajov o osobnom stave a konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby a ich majetkových pomeroch
- získavanie informáciív súvislosti s vymáhaním pohľadávok
- monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
- hľadanie osôb a majetku
- získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Strážna služba
Čo naša služba ponúka

Zistite viacej o našej strážnej službe

Detektívna služba
Čo naša služba ponúka

Zistite viacej o našej detektívnej službe